عدم انطباق ها از نظر سیستم کیفیت در دو گروه زیر درجه بندی می شوند

1- عدم انطباق های بزرگ یا اصلی Major که شامل فقدان مستندات یک الزام یا عدم اجرای کامل آن می باشد.

2- عدم انطباق های کوچک یا فرعی Minor که شامل فقدان بخشی از مستندات یک الزام یا عدم اجرای بخشی از یک الزام استاندارد می باشد.

یک راهنمای تشخیصی برای این درجه بندی می تواند پاسخ به سوالات زیر می باشد:

تداوم عدم انطباق :

الف – مشگل اساسی ایجاد می شود

ب – مشگل اساسی ایجاد نمی شود

تکرار عدم انطباق :

الف – بطور مرتب تکرار می شود

ب – به صورت موردی و یا به ندرت ایجاد می شود

احتمال بروز آن در آینده :

الف – زیاد است

ب – کم است

تاثیر آن روی مشتریان:

الف – نامطلوب است

ب – تاثیر زیادی ندارد

*** اگر احتمال جواب سه مورد از موارد بالا الف باشد عدم انطباق بزرگ در غیر اینصورت عدم انطباق کوچک است.

منبع:اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی