_فتوكپي برگ اول شناسنامه

_دو قطعه عكس 4*3

_تصوير دانشنامه دكترا يا تائيديه تحصيلي و يا تصوير گواهينامه تخصصی

_تصوير ارزشنامه تحصيلات خارجي و تائيديه دال بر باليني بودن مدارك فارغ التحصيلي خارج از كشور

_تصوير پروانه دائم علوم آزمايشگاهي

_تصوير مدارك مربوط به وضعيت خدمات نيروي انساني

_تصوير پروانه مطب معتبر جهت متخصصين آسيب شناسي باليني وتشريحي مربوط به شهر مورد درخواست

_تصوير كارت نظام آزمايشگاهي (دورو)

_گواهي كار و گواهي عدم نياز از محل كار دولتي در غير ساعات اداري (جهت شاغلين ) بصورت كاملا صريح

_ارائه تعهد محضري مبني بر عدم اشتغال در ساعات قبول مسئوليت فنی

_تايئديه سازمان نظام پزشكي( جهت گواهي عدم سوء پيشينه انتظامي ، كه معرفي نامه آن توسط اداره   امور آزمايشگاهها به سازمان نظام پزشكي صادر ميگردد.)

_حكم استخدام رسمي براي كاركنان

_گواهي عدم سوءپيشينه كيفري جهت غير كارمندان ( معرفي نامه  توسط اداره امور آزمايشگاهها به نيروي انتظامي صادر ميگردد.)

_تصوير پروانه تاسيس بيمارستان و يا تائيديه آن ومعرفي مسئول فني آزمايشگاه توسط مسئول فني بيمارستان

_تصوير پروانه تاسيس درمانگاه و معرفي مسئول فني واجد شرايط جهت افزايش بخش آزمايشگاه به درمانگاه خصوصي توسط مسئول فني درمانگاه

_تصوير پروانه تاسيس درمانگاههاي غير انتفاعي و يا تائيديه آن و  معرفي مسئول فني واجد شرايط

منبع: http://treatment.sbmu.ac.ir