نظر به اهمیت کسب اطمینان از رعایت قوانین، ضوابط و استانداردها در مدیریت امور آزمایشگاههای پزشکی، چک لیست جامع ارزیابی نظارتی آزمایشگاههای پزشکی منطبق با استاندارد آزمایشگاههای پزشکی ویرایش سال 1398 تدوین گردیده است. از اين پس ممیزان محترم امور آزمايشگاه ها در برنامه های نظارتی، اين چک لیست را جايگزين چک لیست 164سوالی قبلی مینمايند.

دانلود چک لیست